Milady de Winter – Fraternité

titel milady de winter – fraternité (deel 3)
techniek linosnede
formaat 28 x 11 cm
papier steinbach, 250 grs
oplage 12

genummerd en gesigneerd